You are here

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

“Myo Naing-Naing Int’l Co.,Ltd.” ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုႀကီးတြင္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလုိ အၿမဲမျပတ္ ျဖည့္ဆည္းေနရာေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ျဖန္းျဖဴးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ အၿမဲမျပတ္ တံခါးဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။